Ms. Y.N. Neranjala
Ms. R. Withana
Mr. M.A.N.R. Zoysa
Mr. G.V.S .Dayawansa
Mr. R. Bandara
Mr. H. B. Senanayake
Mr. N. Fernando