සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව (MA in Sinhala) – 2020 / 2021

සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව (MA in Sinhala) – 2020 / 2021

The Department of Sinhala calls for applications from qualified candidates to enroll for the MA in Sinhala (සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව) – 2020 / 2021, up to 02nd October 2019. 

Download (PDF, 237KB)

 

Download (PDF, 150KB)