සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව (MA in Sinhala) – 2021/2022 (One Year – Taught)

සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව (MA in Sinhala) – 2021/2022 (One Year – Taught)

The Department of Sinhala calls for applications from qualified candidates to enroll for the MA in Sinhala (සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව) – 2021 / 2022, up to 21st June 2021.   

2021 / 2022 සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව  සඳහා අයදුම්පත් බාර ගන්නා දිනය 2021 ජූනි 21 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

 

MA in Sinhala Brochure

Download (PDF, 706KB)

 

Download (PDF, 472KB)

 

MA in Sinhala Application 2021

Download (PDF, 470KB)

 

MA in Sinhala Notice

Download (PDF, 473KB)