වාර්ෂික පර්යේෂණ සැසිය – 2021

සිංහල අධ්‍යයනාංශය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

2021.09.16

මානව ශාස්ත්‍ර හා විද්‍යා විෂයයන් පිළිබඳ උසස් අධ්‍යාපනයේ ශතසංවත්සරය

ප්‍රමුඛ තේමාව: සිංහල අධ්‍යයනයේ ශාස්ත්‍රාලීය සම්ප්‍රදානය

උප තේමා

■ සිංහල භාෂාව, ව්‍යාකරණය සහ වාග්විද්‍යාව

■ සම්භාව්‍ය හා නූතන සිංහල සාහිත්‍යය

■ සිංහල සංස්කෘතිය සහ කලා ශිල්ප