තව දින

විස්තෘත සාරසංක්ෂේප කැඳවීම
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිංහල අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කෙරෙන වාර්ෂික පර්යේෂණ සම්භාෂණය 2023  සැප්තැම්බර් 21 සහ 22 දෙදින
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයයේ දී පැවැත්වේ. මෙම පර්යේෂණ සම්භාෂණයේ දී  පර්යේෂණ  පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂිත විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්,
ප්‍රථම/ පශ්චාද් උපාධි අපේක්ෂකයන්, විශ්වවිද්‍යාල සහ  වෙනත් පර්යේෂණ ආයතනවලට සම්බන්ධ පර්යේෂකයන්ට පහත සඳහන් මාර්ගෝපදේශවලට 
අනුව සකස් කරන  ලද තම පර්යේෂණවලට අදාළ විස්තෘත සාරසංක්ෂේප පත්‍රිකා 2023 ජුලි මස 16 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කරන  ලෙස  ආරාධනා
කර සිටිමු.
විෂය ක්ෂේත්‍ර :

සමකාලීන අර්බුද හමුවේ,

 1. සිංහල භාෂාව, ව්‍යාකරණය සහ වාග්විද්‍යාව

 2. සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍යය සහ සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය විචාරය

 3. නූතන සිංහල සාහිත්‍යය සහ නූතන සිංහල සාහිත්‍ය විචාරය

 4. සිංහල සංස්කෘතිය සහ කලා ශිල්ප

සුවිශේෂ දින
 • විස්තෘත සාරසංක්ෂේප බාරගන්නා අවසාන දිනය – 2023 ජුලි 16

 • සාරසංක්ෂේප පිළිබඳ තීරණ දැනුම් දීම – 2023 ජුලි 21

 • සංශෝධිත සාරසංක්ෂේප බාරගන්නා අවසාන දිනය – 2022 ජුලි 31

 • ඉදිරිපත් කිරිමට අදාළ ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මෘදු පිටපත් බාර ගැනීම-2023 සැප්තැම්බර් 14

 • පර්යේෂණ සම්භාෂණයේ සැසි පැවැත්වෙන දින – 2023 සැප්තැම්බර් 21-22

විස්තෘත සාරසංක්ෂේපය

පහත සඳහන් ආකෘතියට අනුව සකස් කළ යුතුය

 1. වචන 300කට නොවැඩි කෙටි සාරසංක්ෂේපය
 2. ප්‍රමුඛ පද පහක්
 3. ප්‍රධාන පර්යේෂක සහ සම පර්යේෂකයන්ගේ නම්
 4. ප්‍රධාන පර්යේෂක සහ සම පර්යේෂකයන්ගේ ආයතනික සම්බන්ධතා
 5. පර්යේෂණ අරමුණු
 6. පර්යේෂණ සම්භාෂණයේ තේමාවට ඇති අදාළත්වය
 7. පර්යේෂණ ගැටලුව
 8. දත්ත රැස්කිරීමේ ක්‍රම
 9. දත්ත විශ්ලේෂණ විධික්‍රම
 10. ප්‍රධාන නිගමන
 11. ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ (අවම 10)

 

සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

 • සම්පූර්ණ විස්තෘත සාරසංක්ෂේපය වචන 1000කට නොවැඩි විය යුතු ය
 • භාෂාව- සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි
 • අකුරු මෝස්තර – සිංහල ( FM- Abhaya),  ඉංග්‍රීසි ( Times New Roman)
 • අකුරුවල ප්‍රමාණය – සිංහල:  මාතෘකාව 16 : අන්තර්ගතය 14
                                          ඉංග්‍රීසි:   මාතෘකාව 14 :  අන්තර්ගතය 12
 • පේළි අතර පරතරය – 1.5
 • එක් පර්යේෂකයකුට/ කණ්ඩායමකට ඉදිරිපත් කළ හැකි උපරිම විස්තෘත සාරසංක්ෂේප  ප්‍රමාණය එකකි
 • සියලු ම විස්තෘත සාරසංක්ෂේප පර්යේෂණයේ සම්භාෂණ තේමාවට අදාළ විය යුතු අතර එසේ නොවන ඒවා සමීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් නොකර ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.
 • පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීමේ දී උක්ත උපදෙස් සහ මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදිය යුතු අතර එසේ නොකරන ලද විස්තෘත සාරසංක්ෂේප සංස්කාරක කමිටුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.
 • ඔබ මෙවර පර්යේෂණ සම්භාෂණයට ඉදිරිපත් කරන විස්තෘත සාරසංක්ෂේපවලට අදාළ සම්පූර්ණ පර්යේෂණ පත්‍රිකා සම්භාෂණයෙන් අනතුරුව සංවිධායක මණ්ඩලය වෙත බාර දිය යුතු අතර විමර්ශන කමිටු නිර්දේශ මත අනුමත පර්යේෂණ පත්‍රිකා සිංහල අධ්‍යයනාංශය මගින් ලබන වසරේ සංවිධාන කෙරෙන පර්යේෂණ සම්භාෂණයට සමගාමී ව ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයට අන්තර්ගත කෙරේ.
 • ලියාපදිංචි ගාස්තුව: රුපියල් 3000.00
 • සියලුම විස්තෘත සාරසංක්ෂේප ලියාපදිංචි පෝරමයත් සමග පහත සඳහන් සබැඳිය ඔස්සේ උඩුගත කළ යුතු ය.