කොළඹ කතිකා – ‘රැකියාවෙන් ඔබ්බට- විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමාජීය කාර්යභාරය පිළිබඳ විචාරාත්මක කතිකාවක්’ – 30th Nov.

කොළඹ කතිකා – ‘රැකියාවෙන් ඔබ්බට- විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමාජීය කාර්යභාරය පිළිබඳ විචාරාත්මක කතිකාවක්’ – 30th Nov.


Topic: ‘රැකියාවෙන් ඔබ්බට- විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමාජීය කාර්යභාරය පිළිබඳ විවේචනාත්මක කතිකාවක්’


Date and Time: Nov 30, 2022 10:00 AM Colombo


Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/69549288704?pwd=cXJQWTQwQTJrKzM5UFFCcFpMZmk2Zz09


Meeting ID: 695 4928 8704


Passcode: Kathika@5