කොළඹ කතිකා – සංවර්ධනය පිළිබඳ ගැටලුව හා වත්මන් අර්බුදය – විචාරාත්මක කතිකාවක අවශ්‍යතාව – 23rd June

කොළඹ කතිකා – සංවර්ධනය පිළිබඳ ගැටලුව හා වත්මන් අර්බුදය – විචාරාත්මක කතිකාවක අවශ්‍යතාව – 23rd JuneTime: Jun 23, 2022 10:00 AM Colombo


Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/69848503791?pwd=RkZMQndCdUZ4RW12dWFyYUU1Vmt5Zz09


Meeting ID: 698 4850 3791


Passcode: yZr4?g$e