සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව ( MA in Sinhala ) – 2021/2022 (One Year – Taught)

සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව ( MA in Sinhala ) – 2021/2022 (One Year – Taught)

The Department of Sinhala calls for applications from qualified candidates to enroll for the MA in Sinhala (සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව), upto 21st June 2021.

2021 / 2022 සිංහල ශාස්ත්‍රපති පාඨමාලාව  සඳහා අයදුම්පත් බාර ගන්නා දිනය 2021 ජූනි 21 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

 

Download (PDF, 706KB)

Download (PDF, 472KB)

Download (PDF, 470KB)

Download (PDF, 473KB)