Study Stream Selection – 2020

Study Stream Selection – 2020

ඔබ අධ්‍යයන ධාරාවට ලියා පදිංචි වීමට තීරණය කර ඇත්නම් කරුණාකර පහත සඳහන් සම්බන්ධකය ඔබා එහි ඇතුලත්කර ඇති ආකෘති පත්‍රය පුරවා 2020 මැයි 4 වෙනිදාට හෝ ඊට ප්‍රථම යොමුකරන්න.

 

நீங்கள் கற்கை நெறியில்  (studystream)  இணைந்துகொள்ள  தீர்மானித்திருந்தால், தயவுசெய்து  பின்வரும் இணைப்பைக் கிளிக் செய்து  வழங்கப்பட்டுள்ள  படிவத்தைப்  பூர்த்திசெய்து  2020 மே 4 ஆம் திகதி  அல்லது அதற்கு முன்னர்  சமர்ப்பிக்கவும் சமர்ப்பிக்கவும்.

 

If you have decided to enroll in the study stream, please click the following link to fill and submit the given form on or before 4th May 2020.

 

https://forms.gle/tPNFfThp65rgJxqu9