උපාධිධාරී ව්‍යවසායකත්ව උදානය 2023

උපාධිධාරී ව්‍යවසායකත්ව උදානය 2023

 

උපාධිධාරී ව්‍යවසායකත්ව උදානය 2023

තෙදින වැඩමුළුව

හොදම ව්‍යාපාර සැලැස්ම සදහා රු.250,000 කට වැඩි   ප්‍රදානයක් පිරිනැමේ

Especially for  3rd and 4th year and all undergraduates of Faculty of Arts

මෙම තෙදින වැඩමුළුව සඳහා සහභාගි වන සැමට සහතික පත්‍රයක් පිරිනැමේ

10th, 11th & 12th of March

From 8.30 a.m. – 6.00 p.m.

Room 302, Faculty of Arts

 

Registrations are on a first-come first-served basis.

ලියාපදිංචිවන මුල්ම සිසුන් 40 දෙනාට මෙයට සහභාගී වීමට අවස්ථාව උදාවේ.

 

Please register on or before 9th of March, 2023

Registration Link: 犀利士
“color: #3366ff;” href=”https://forms.gle/nWhvzAnMyN8yvpJr6″ data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/nWhvzAnMyN8yvpJr6&source=gmail&ust=1677846970596000&usg=AOvVaw1Gqc4KMw4zVRZ5pwvg7rHN”>https://forms.gle/nWhvzAnMyN8yvpJr6

 

Scan the QR code to register:

 

For further details contact: cgu@arts.cmb.ac.lk   0112505728

Mr. Saman Wanasinghe: 0718140130

Ms. Poojanee Galhenege:0764151847

 

Beyond Belief – Let’s Change Our Destiny – සිත් සීමාවෙන් ඔබ්බට – වෙනස් කරමු අපි අපේ දෛවය

Organized by
Career Guidance Unit

Faculty of Arts
University of Colombo.

In Collaboration with

ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය සමඟ සහයෝගයෙන් පවත්වනු ලබන වැඩමුළු මාලාවකි.