කොළඹ කතිකා – The role of Social Sciences and Humanities at a Time of Deep Social Crises -10th June

කොළඹ කතිකා – The role of Social Sciences and Humanities at a Time of Deep Social Crises -10th JuneTopic: කොළඹ කතිකා – තීව්‍ර සමාජ අර්බුද සහිත වකවානුවක සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍රයන්හි කාර්යභාරය


Time: Jun 10, 2022 10:00 AM Colombo


Join Zoom Meeting
必利勁
Ec5MmZGVXNpdz09″ target=”_blank” rel=”noopener” data-saferedirecturl=”https://www.google.com/url?q=https://learn.zoom.us/j/63724091044?pwd%3DdkdVY0tDVWx4Z20vMEc5MmZGVXNpdz09&source=gmail&ust=1654741205730000&usg=AOvVaw1Z6qMnx-dgnOIbSncBNPGa”>https://learn.zoom.us/j/63724091044?pwd=dkdVY0tDVWx4Z20vMEc5MmZGVXNpdz09


Meeting ID: 637 2409 1044


Passcode: arts@CMB22